Àrea Econòmic - Administrativa

L'Àrea de Gestió Econòmica i Administrativa gestiona tots els processos econòmics del CBD.

La innovació i metes aconseguides a l'àrea econòmic administrativa ens permeten garantir un servei de màxima qualitat i sostenibilitat pels pacients, pels professionals de l'hospital i altres entitats del sector salut.

L'objectiu del CDB és compartir el coneixement com a laboratori de referència en malalties, diagnòstics i pronòstics d'alta complexitat biomèdica.

La Gestió Economicoadministrativa s'ha organitzat en 3 unitats transversals per donar cobertura a l'activitat interna i externa tant a nivell assistencial, docent com de recerca del CDB.

Les 3 àrees transversals són:

 

Compres & licitacions

Principals tasques:

Valoració econòmica del cost per prova informada en temps real, control i seguiment d'estocs i comandes.
Gestió automatitzada dels circuits d'altes, baixes i modificacions de prestacions.

Implantació SW per a la gestió de costos en temps real: Labmanager

Coordinadora: Sra. Carmen Onieva

 

Consums & facturació

Principals tasques:

Gestió, negociació i licitació directa del CDB per l'adquisició dels recursos necessaris tant a nivell de reactius, material fungible així com plataformes diagnòstiques i sistemes informàtics de laboratori.

Internalització de la gestió de compres i licitacions dins del CDB.

Coordinadora: Sra. Montse Bernat

 

Convenis Externs

Professionalització de les accions orientades a la difusió externa dels serveis de Medicina del Laboratori, d'alta complexitat i referència, així com la consultoria diagnòstica.
Elaboració de diferents fórmules contractuals: licitacions públiques, contractes mercantils, encàrrecs de gestió i/o pressupostos de serveis diagnòstics puntuals.

Implantació CRM:  digitalització de la gestió de les aliances externes.

Coordinadora: Sra. Cristina Guardiola

 

L'objectiu és aconseguir un pressupost sanitari equilibrat i una assignació eficient de recursos mantenint el nivell d'excel·lència científica del CBD. Entre els principals àmbits d'actuació, destaquem els següents:

  • Elaboració i control del pressupost anual.
  • Seguiment de les desviacions pressupostàries mensuals
  • Control i seguiment de l'activitat assistencial generada.
  • Comptabilitat analítica.
  • Gestió del pla d'inversions.
  • Gestió de compres i licitacions.
  • Control de costos. Cost per prova informada en temps real.
  • Promoció d'aliances amb diferents institucions sanitàries via licitacions, contractes, convenis o encomanes de gestió.